kansen denken, kansen scheppen en kansen benutten voor vluchtelingen

logo_witruimte

NFC is één van de meest verbindende Nederlandse maatschappelijke initiatieven voor vraagstukken van activatie en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. Één van de belangrijkste daarvan is dat het concept en de werkwijze van NFC voort komt uit de verbinding mét en deelname ván vluchtelingen; een grassroots aanpak, verankerd en versterkt door bestaande “Nederlandse” netwerken en capaciteiten.

Gezamenlijk werken we aan manieren om vluchtelingen in aanraking te brengen met activiteiten, netwerken, projecten en mogelijke werkgevers. NFC wil op creatieve manieren het kansen denken, kansen scheppen en kansen benutten voor vluchtelingen versterken. We doen dit in het belang van iedere vluchteling individueel en ook vanuit een goed begrepen en wel gemeend eigenbelang van de Nederlandse samenleving.

Een belangrijk aspect van ons werk zit in het bruggen bouwen naar partijen die als stakeholder een bijdrage kunnen leveren aan het veelzijdige en uitdagende vraagstuk van activatie en integratie.

Het gevoel van urgentie lijkt in onze samenleving pas echt gevoeld te worden bij nieuwe instroom van asielzoekers, vergroting dus van hun aantal en instandhouding van AZC’s. In de hypothetische situatie dat die aanwas er niet meer zou komen hebben we nog steeds een gezamenlijke uitdaging van formaat om de nu in Nederland aanwezige asielzoekers, waar ze ook in hun procedure zitten, op een adequate wijze te activeren en te laten participeren. We hebben dus zowel start als vooral ook doorzet uitdagingen met elkaar en dat vraagt om leiderschap en het vermogen om de waan van de dag te overstijgen.

NFC draagt bij aan activatie van vluchtelingen, liefst zo vroeg in hun proces als het maar kan. Dus soms ook zonder te wachten op procedures waarmee men een status verwerft of bijvoorbeeld tijd die voorbij gaat met accreditatie van diploma’s. Vele vluchtelingen in afwachting van een status lopen het risico hun perspectieven, energie en waardigheid te verliezen, raken ook niet zelden depressief. Ook als die status eenmaal verworven is is dat allemaal vaak nog niet voorbij. NFC ziet het geen nut hebben om vluchtelingen en nieuwkomers eerst daar aan bloot te stellen, om ze vervolgens weer via ontwikkel- en ondersteuningsprogramma’s uit dat dal te moeten halen. Vluchtelingen en nieuwkomers die we in hun kracht kunnen laten of daarin kunnen helpen zullen beter in staat zijn hun keuzes omtrent hun persoonlijke ‘fit-for-future’ te maken. Zij hebben een verhoogde kans om een bijdrage voor onze samenleving te gaan leveren i.p.v. daar een last voor te zijn.

Uit cijfers van eerdere stromen vluchtelingen (o.a. jaren 90) blijkt dat een heel gering percentage uiteindelijk in een baan terecht komt. Uit recent onderzoek onder 197 gemeenten blijkt dat ook zij de kans voor een baan erg laag inschatten (tussen de 0 en 10%). en vele gemeenten geven aan de kennis over deze personen te missen om hen adequaat op weg te kunnen helpen. De uitdagingen om grote groepen nieuwe Nederlanders succesvol te integreren zijn groot.

Een “NewFuture” start wat ons betreft met “new school” verbinden en stimuleren. NFC ziet een nationaal probleem op het vlak van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Het is evident dat er een grote vraag bestaat, en dat die nog zal groeien, aan de zijde van de vluchtelingen. Tegelijk is het ook onze overtuiging dat er een groot aanbod van kansen bestaat, maar dat die twee zijden slecht bij elkaar komen. Vluchtelingen en nieuwkomers zelfredzaam (op basis van hun eigen kracht en capaciteiten) als nieuwe Nederlanders sociaal, maatschappelijk en economisch laten deelnemen vergt een aanpak van de lange adem.

De aanpak van NFC is in drie gebieden van activiteiten te beschrijven:

De drie pijlers van NFC: pijlers van NFC Één van NFC’s activiteiten; het maken van een platform waarmee de matchmaking ondersteund gaat worden; MatchMaking+. Vluchtelingen (mét en zónder status) kunnen zichzelf daardoor koppelen aan meerdere manieren van sociaal en economisch actief worden. Niet alleen een baan is wat NFC betreft het ultieme doel, iedere vorm van verder inhoudelijk ontwikkelen en voor die ontwikkeling in een relevant netwerk terecht komen telt. Kennis van zowel de vraag- als aanbodzijde is daarbij dan cruciaal. Deze toepassing is al grotendeels gerealiseerd, er wordt spoedig gestart een pilot.

Het platform dat NFC nu ontwikkelt heeft de functionaliteit om systematisch vragen te gaan stellen waaruit zich een voor de matchmaking heel bruikbaar profiel vormt. Het werk aan dit platform en achterliggende infrastructuur wordt primair uitgevoerd door een groep deskundige vluchtelingen uit de AZC’s, aangevuld en ondersteund door een aantal vrijwillige Nederlandse specialisten op het vlak van organiseren, ICT architectuur en strategie.

We vormden een collectief omdat we graag een diversiteit van ideeën en daadkracht mobiliseren en daar waar dat nut heeft dat ook op elkaar aan laten sluiten.

New Future Collective is wat betreft website voor dit moment nog “te gast” bij common.nu.

Bestuur Stichting New Future Collective:

 • Ella Vogelaar, voorzitter, o.a. voormalig minister Wonen, Wijken en Integratie, Voorzitter Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)
 • Bert Knol, penningmeester, o.a. arbeidsmarktspecialist, eigenaar Profunda Consultancy
 • Michaela Schok, secretaris, o.a. o.a. psycholoog, coach, consultant, gepromoveerd op traumaverwerking
 • Rajai Hussini, bestuurslid, vluchteling uit Syrië, o.a. graphic designer

Bureau:

 • Wim Stroecken, directie & programma management, initiatiefnemer New Future Collective, o.a. coach, organisatieadviseur, sociaal ondernemer
 • Mirjam Dankoor, programma assistentie, o.a. sociaal wetenschapper, specialisme multi-etnische samenleving, onderzoeksmedewerkster Forum

Laat een bericht achter als je vragen hebt, je graag betrokken raakt of aanvullende ideeën met ons wil delen die bijdragen aan een New Future voor de vele nieuwe Nederlanders !  

Lange en korte termijn doelstellingen van het New Future Collective

logo_witruimte
De kern van NFC wordt gevormd door individuen en organisaties die op een pragmatische wijze een trendbreuk nastreven in de huidige geringe doelmatigheid in de aanpak van een aantal integratievraagstukken. Het blijkt grootmaatschappelijk en politiek gezien erg taai om te organiseren en handelen naar hetgeen voor velen logisch en doelmatig aanvoelt. NFC, als “bottom-up” initiatief, heeft ook andere speelruimte dan overheden of mainstream vluchtelingenorganisaties, o.a. door daar geen onderdeel van uit te maken.

NFC zet er op in om een respectvolle “top-down meets bottom-up” verbinding te maken en erkentelijk te zijn voor hetgeen ieder partij vanuit haar positie kan bijdragen. NFC wil haar eigen ruimte en vermogen om te kunnen experimenteren verbinden met het involveren van overheden en branche spelers voor vluchtelingenvraagstukken. Op die wijze kunnen gemeenschappelijke wensen en kaders voor oplossingen en toepassingen worden uitgewisseld.

De korte termijn doelstelling van NFC is gericht op een bijdrage leveren aan het vroegtijdig activeren van vluchtelingen mét en zónder status. Binnen een eerste pilot (met MatchMaking+) zal er volledig op deze groep worden gefocussed, vanwege de maatschappelijke urgentie. Binnen de groep vluchtelingen is grofweg een onderverdeling te herkennen van 1/3 hoog opgeleid, 1/3 laag opgeleid en een tussengroep van eveneens 1/3. NFC wil haar toegevoegde waarde genereren alle drie deze groepen.

In de lange termijn doelstelling van NFC staat het principe voorop van gelijk respect en gelijke kansen voor alle Nederlanders, voor zowel de bestaande als ook de relatief recent gearriveerden. NFC wil niet wegkijken van het feit dat er grote groepen Nederlanders zijn die al vóór de recente grote instroom van vluchtelingen tevens in een sociaal of economisch kwetsbare positie verkeerden. Na het opschalen en operationeel/functioneel stabiel maken van het match-making mechanisme voor vluchtelingen voorziet NFC een moment waarop dit breder en generieker ingezet kan worden om meer in het algemeen de maatschappelijk en economische participatie in Nederland vooruit te helpen.

Inmiddels wordt aan MatchMaking+ gewerkt met een groep die tevens, of liever vooral, uit vluchtelingen bestaat. De ontwikkeling van deze vorm van match-making is dus niet alleen vóór maar ook dóór vluchtelingen vormgegeven. Gezien de focus voor de korte termijn (komende 2 tot 3 jaar) kiest NFC ervoor om haar in te zetten capaciteit en expertise voor 2/3 te werven in de vluchtelingengemeenschap en 1/3 daarbuiten.

Partners en leden van het collectief

 

Partner van New Future Collective:

Maatschappelijke Alliantie

De Maatschappelijke Alliantie werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. De Maatschappelijke Alliantie draagt bij aan meer maatschappelijk rendement door het initiatief te nemen voor:

 • gezamenlijke gedachtevorming
 • bundeling van krachten
 • het wegwerken van obstakels in de uitvoering

Toen in het voorjaar van 2015 het onderwerp migratie werd aangemerkt als thema voor de Maatschappelijke Alliantie, was het niet meteen duidelijk dat de asielinstroom vanaf de zomer zo’n vlucht zou nemen. Vanuit het perspectief van de vermogensfondsen zijn de volgende vier aandachtsgebieden met betrekking tot de integratie geselecteerd als strategisch belangrijk: onderwijs/arbeidsmarkt, gezondheidszorg, sociale cohesie en beeldvorming. Het accent van de Alliantie ligt niet op het lenigen van onmiddellijke nood van asielzoekers en migranten maar op het zoeken van oplossingen op de middellange en lange termijn. Met als vertrekpunt de belangstelling van vermogensfondsen en filantropen wordt ingezet op het creëren van allianties met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, overheden, én migranten zelf.

In de visie op structurele en duurzame oplossingen voor vraagstukken omtrent integratie en participatie van vluchtelingen hebben de Maatschappelijke Alliantie en New Future Collective elkaar gevonden. NFC sluit met haar missie direct aan en draagt bij aan 3 van de 4 door de Maatschappelijke Alliantie gekozen aandachtsgebieden (onderwijs/arbeidsmarkt, sociale cohesie en beeldvorming).

Team Maatschappelijke Alliantie: • Steven van Eijck, voorzitter • Rien van Gendt, fellow MA & Migratie • Guus Kramer, directeur

Betrokken partijen voor de realisatie:

 
 • New Future Collective, initiatiefnemer en overall coördinatie / programmamanagement
 • Vluchtelingen, 2/3 van de bij NFC betrokken professionals komt uit deze groep
 • ITC Plus, ITC Plus vervult een belangrijke rol in het initiatief door de ICT-ontwerp- en bouwactiviteiten van de MatchMaking+ toepassing te coördineren en aan die ontwikkelactiviteiten ook deel te nemen.
 • AMN, AMN heeft voor de doelgroep vluchtelingen een competentie-/talententest ontwikkeld. Deze test speelt een rol bij het verrijken van de profielen van vluchtelingen. Naast dat een vluchteling zijn of haar profiel van waarde maakt door te antwoorden op de door MatchMaking+ gestelde vragen kan er door de persoon ook gekozen worden om een competentie-/talententest af te laten nemen. De uitslag van die test wordt dan in compacte vorm toegevoegd aan het persoonsprofiel, waardoor dit dus meer informatie bevat op basis waarvan slimme matches kunnen worden gemaakt.
 • TU-Eindhoven, Eva de Bruijn doet een afstudeerproject dat een bijdrage kan leveren aan een bij ons initiatief passend serviceconcept (zie ook Design for Humanity)

New Future Collective werkt samen met:

6 logo_wijsamenvoorelkaar_250x332_png
Het initiatief van New Future Collective kunt u ook vinden via Wijsamenvoorelkaar. Op dinsdag 10 mei viert Wijsamenvoorelkaar de lancering van haar website Wijsamenvoorelkaar.nl; een portaal om de vele bestaande maatschappelijke initiatieven die er in Nederland zijn, optimaal zichtbaar en vindbaar te maken en waar mogelijk te versterken. Wijsamenvoorelkaar.nl is een initiatief van MaatschapWij; een open samenwerkingsverband van een groeiende groep mensen en organisaties die zich samen inzetten voor een maatschappij, waarin we meer voor elkaar over hebben en samenwerken. Wij Samen voor Elkaar!
INretail Logo
INretail is de brancheorganisatie voor ondernemers in de non-food detailhandel en daarmee de stem van ruim 16.000 winkels. In de branches (wonen, mode, schoenen en sport) die INretail vertegenwoordigt, werken rond de 140.000 mensen. New Future Collective werkt aan het matchen van vluchtelingen aan mogelijkheden, zoals onder andere stageplekken en werkervaringsplekken. Voor de detailhandel is MVO veelal een vanzelfsprekende zaak. Vele bij INretail aangesloten winkeliers voelen zich betrokken bij het vraagstuk van een nieuwe toekomst voor vluchtelingen in Nederland. In het zoeken naar manieren om daar een bijdrage aan te kunnen leveren spelen er met regelmaat praktische en procedurele vraagstukken. INretail en New Future Collective vinden elkaar in dit onderwerp van ‘sociale duurzaamheid’ en onderzoeken momenteel hoe het NFC matchmakingplatform zowel de winkeliers als vluchtelingen kan assisteren bij het vinden en maken van een productieve connectie tussen de twee.

Logo 309x189 NiNL
Net in Nederland en New Future Collective vinden elkaar in het informeren en activeren van vele nieuwe Nederlanders. Net in Nederland biedt Nederlandse programma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling. Net in Nederland is erop gericht om nieuwkomers in ons land zoals vluchtelingen en immigranten met on demand media-aanbod wegwijs te maken in onze samenleving. NFC werkt aan activatie en integratie van vluchtelingen via haar matchmaking platform. Naast het proces van matchen en verdere begeleiding liggen er voor vluchtelingen ook uitdagingen op het gebied van het vinden van relevante informatie. NFC biedt daarvoor o.a. een informatie portal. Dit portal ontsluit voor een aantal groepen van praktische informatiewensen vele relevante informatiebronnen. NFC gaat Net in Nederland helpen om haar aanbod bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Net in Nederland is een initiatief van AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, VPRO, EO, MAX en HUMAN en wordt ondersteund door de NPO, NTR en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Share Button